TM HYZMAT FILMS - KINO ÄLEMI HAS-DA ÝAKYN!

TM HYZMAT - FILMS!

TM HYZMAT FILMS - TM HYZMAT INTERNET SERWISLARYŇ aýratyn şahsy kino serwisy bolup durýar. Bu ýerde siz täze kinolary yzarlap bilersiňiz, olara baha berip reýting bellemek, teswir ýazmak, online görmek ýa-da ýüklemek mümkinçilikleri hödürleýän TM HYZMAT FILMS serwis elmydama size hyzmat eder. TM HYZMAT FILMS redaksiýasy tarapyndan saýlama kinolar ýa-da seriaýallary görüp bilersiňiz!


TM HYZMAT - PORTAL-ÝOLGÖRKEZIJI
www.TMHYZMAT.com

1. TM HYZMAT - köptaraplaýyn web portal hem-de ýolgörkeziji, biziň mümkinçiliklerimiz çäksiz we biz islendik ugurdan bölüm açyp, ulanyjylary çekmäge mümkinçiligimiz bar.
2. Kärhanaňyzy/hyzmatlaryňyzy degişli bölümlere MUGT ýerleşdirmek mümkinçiligi.
3. TM HYZMAT TEAM – topary elmydama portalyň üstünde işleýär, kiçiräjik ýalňyşlyklar, täze ssylkalar, bölümlere goşundylar we ş.m işleri amala aşyrylyp durulýar.
4. Biz elmydama täze mümkinçilikleri gözleýäris.
5. Biz elmydama hyzmatdaşlyga taýýar we täze hyzmatdaş tapmakda işler amala aşyrýas.
6. Hyzmatdaşlyk – bu ýagny birnäçe saýtlardan ýa proýektlardan bize goşmaça ulanyjylaryň gelmegidir. Sebäbi TM HYZMAT web portalyň reklamasy hyzmatdaşlarda hemişelik durýar.
7. Biz siziň sargan reklamaňyzy ulanyjylaryň köp bölegine görkezmek üçin alada edýäris. Iň gyzykly bölümlere bolan girelgeler, ulanyjylar siziň reklamaňyza gaýdyp geler ýaly görnüşde ýerleşdirilen.
8. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp siz uly höwes bilen biziň gün-günden ýetýän üstünliklerimiziň şaýady bolarsyňyz, reklamaňyz bolsa täze ulanyjylary özine çekip durar.
9. TM HYZMAT web portalyň işleýiş tizligi, ýönekeý we uýgunlaşýan dizaýny, düşnükli ýagdaýda ýerleşdirilen bölümler ulanyjylaryň erkin seýil etmegine ýardam berýär.
10. Portaldaky peýdaly, gyzykly we özine çekiji maglumatly bölümler – ulanyjylaryň gelmegini üpjün edip durýandyr.
11. Reklama ýerleşdirmegiň birnäçe görnüşleri, islendik saýlan sahypaňyzda/bölümiňizde ýerleşdirmek mümkinçiligi.


ÝOLGÖRKEZIJÄ KÄRHANAŇYZY GOŞMAK ÜÇIN NÄME GEREK?

1. Kärhanaňyz hakda gysgaça maglumat taýýarlaň.
2. Logotip suraty we birnäçe goşmaça suratlar (3-4 sany).
3. Salgyňyz, telefon belgileriňiz.
4. Sosial ulgamlarda bar bolan sahypalaryňyzyň salgylary.
Şu maglumatlary taýýarlap aşakdaky salgylara ugratmagyňyzy haýyşt edýäris.
Ýa-da şu ýerden - Kärhana goşmak formasy

Bizden daşlaşmaň, TM HYZMAT – Siziň hyzmatyňyzda!Biziň hyzmatdaşlarymyz


BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAGYŇ ÝOLLARY

LINE: admin-tmhyzmat
LINE@: @tkf9716i
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: films@tmhyzmat.com

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(22) Nury

Kinony nayli yukenilyar??
09.05.19 12:21
 Şakirjan

kyn isleyär. Kinolary açmaýar
29.03.19 22:20
 Şakirjan

kyn isleyär. Kinolary açmaýar
29.03.19 22:19
 Jantlman

Nirde gowy kinolary acanoga bu. Name ucin ??? Men Wi fi den giryan sondadam acanoga
22.01.19 09:22
 Bravegirl

Не работает. Только один и тот же фильмы. Даже скачать трудно, минимум за 6 часов можно скачать один фильм. ПОЛНЫЙ БРЕД!!!👎👎👎👎👎👎
14.01.19 20:58
 Seyran

Name ucin kyn isleyar sowhunly kinolary giymagnyzy hayys edyaris
08.01.19 21:46
 Shazadajyk

Turk kinolary cykarayynda admin
20.12.18 18:41
 Dowlet

Kyn isleya
17.12.18 21:07
 Emirali

Punkt naznaceniya hacan cykar
22.11.18 16:34
 Gozellik we saglyk

Seyle programma yasamagy owredayin bizede
20.10.18 20:18
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 22-13

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak