TM HYZMAT FILMS - KINO ÄLEMI HAS-DA ÝAKYN!

TM HYZMAT - FILMS!

TM HYZMAT FILMS - TM HYZMAT INTERNET SERWISLARYŇ aýratyn şahsy kino serwisy bolup durýar. Bu ýerde siz täze kinolary yzarlap bilersiňiz, olara baha berip reýting bellemek, teswir ýazmak, online görmek ýa-da ýüklemek mümkinçilikleri hödürleýän TM HYZMAT FILMS serwis elmydama size hyzmat eder. TM HYZMAT FILMS redaksiýasy tarapyndan saýlama kinolar ýa-da seriaýallary görüp bilersiňiz!


TM HYZMAT - PORTAL-ÝOLGÖRKEZIJI
www.TMHYZMAT.com

1. TM HYZMAT - köptaraplaýyn web portal hem-de ýolgörkeziji, biziň mümkinçiliklerimiz çäksiz we biz islendik ugurdan bölüm açyp, ulanyjylary çekmäge mümkinçiligimiz bar.
2. Kärhanaňyzy/hyzmatlaryňyzy degişli bölümlere MUGT ýerleşdirmek mümkinçiligi.
3. TM HYZMAT TEAM – topary elmydama portalyň üstünde işleýär, kiçiräjik ýalňyşlyklar, täze ssylkalar, bölümlere goşundylar we ş.m işleri amala aşyrylyp durulýar.
4. Biz elmydama täze mümkinçilikleri gözleýäris.
5. Biz elmydama hyzmatdaşlyga taýýar we täze hyzmatdaş tapmakda işler amala aşyrýas.
6. Hyzmatdaşlyk – bu ýagny birnäçe saýtlardan ýa proýektlardan bize goşmaça ulanyjylaryň gelmegidir. Sebäbi TM HYZMAT web portalyň reklamasy hyzmatdaşlarda hemişelik durýar.
7. Biz siziň sargan reklamaňyzy ulanyjylaryň köp bölegine görkezmek üçin alada edýäris. Iň gyzykly bölümlere bolan girelgeler, ulanyjylar siziň reklamaňyza gaýdyp geler ýaly görnüşde ýerleşdirilen.
8. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp siz uly höwes bilen biziň gün-günden ýetýän üstünliklerimiziň şaýady bolarsyňyz, reklamaňyz bolsa täze ulanyjylary özine çekip durar.
9. TM HYZMAT web portalyň işleýiş tizligi, ýönekeý we uýgunlaşýan dizaýny, düşnükli ýagdaýda ýerleşdirilen bölümler ulanyjylaryň erkin seýil etmegine ýardam berýär.
10. Portaldaky peýdaly, gyzykly we özine çekiji maglumatly bölümler – ulanyjylaryň gelmegini üpjün edip durýandyr.
11. Reklama ýerleşdirmegiň birnäçe görnüşleri, islendik saýlan sahypaňyzda/bölümiňizde ýerleşdirmek mümkinçiligi.


ÝOLGÖRKEZIJÄ KÄRHANAŇYZY GOŞMAK ÜÇIN NÄME GEREK?

1. Kärhanaňyz hakda gysgaça maglumat taýýarlaň.
2. Logotip suraty we birnäçe goşmaça suratlar (3-4 sany).
3. Salgyňyz, telefon belgileriňiz.
4. Sosial ulgamlarda bar bolan sahypalaryňyzyň salgylary.
Şu maglumatlary taýýarlap aşakdaky salgylara ugratmagyňyzy haýyşt edýäris.
Ýa-da şu ýerden - Kärhana goşmak formasy

Bizden daşlaşmaň, TM HYZMAT – Siziň hyzmatyňyzda!Biziň hyzmatdaşlarymyz


BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAGYŇ ÝOLLARY

LINE: admin-tmhyzmat
LINE@: @tkf9716i
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: films@tmhyzmat.com

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(22) yekeje minus ba 72HD

720 HD format yokda
12.10.18 17:49
 Muhammet

Programma gowy yone dine rus dilinde kinolar bar basga dillerdede (turkce,inlisce) goymagy maslahat beryan
05.10.18 20:11
 Muhamethan

Turk we Ozbek kinolary goýmagyňyzy haýyş edýarin!
23.09.18 15:21
 muhayya

gaty kyn isleye👎
21.09.18 12:21
 Batyrow

Biza sizi goldayas oglanlar, taze serwislaram acyberin, yeketak sizde shans bar ukyp bar wozmojnost bar ekeni, islan oglanlar ustunlik size💪
15.09.18 01:05
 Batyrow

Oglanlar molodes, cynym aytsam hayran galyan birnace synladym sizin serwislarynyzy hakykatdanam uytgesik ekeni, halk dogry aydyar eken turkmenistanam dunya internet kompanyalan yzyndan yetmage ukyp doretyaniz, seyle dowam edin tuweleme, birnace ugurdan isler alyp baryanyz ekeni👏👏👏👏
15.09.18 01:03
 Şatlyk

Serial cykaryn
08.09.18 21:37
 Chemen

Admin gayrat edip uzbek kinolary goyayynda.
03.09.18 11:08
 Vsesuki

Dowran bilen men 100%-da razy
30.08.18 18:40
 Mekanhan

Dowran naman bahasy bular kino satanoga, format, tutyan yeri, ady we yyly, nace sapar skacat edileni bara gornup dura hemmezat, gowy oglanlar hemmezat👍👍
29.08.18 17:03
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 12-3

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak